1. The need of new vocational and technical education career in thailand in the next decade
นาตยา แก้วใส

2. The relationship between the fundamental course results and the undergraduate pursuit
สุรางค์ สีโท

3. The study for comparison predrying efficiency in plastic injection moulding between vented screw
วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม

4. Waters treatment form dairy industries
วลัยรัตน์ จันทรวงศ์

5. การก่อสร้างระบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานรากลึก
สิทธิโชค สุนทรโอภาส

6. การประเมินผลครึ่งแผนของแผนป้องกันยาเสพติด พ.ศ. 2535-2539
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และ คณะ

7. พฤติกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมของสถานศึกษาวิชาชีพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และคณะ