1. การใช้ระบบ yeast one-hybrid และ yeast two-hybrid เพื่อศึกษาการจับกันระหว่างดีเอ็นเอกับโปรตีนและระหว่างโปรตีนกับโปรตีนในยีสต์
Chatchawan Jantasuriyarat , Sureeporn Kate-ngam

2. Genechip technology
Jareerat Mongkolsiriwatana

3. การวิเคราะห์อภิมานสำหรับงานวิจัยทางระบาดวิทยาพันธุศาสตร์
Oranud Praditsup, Manop Pithukpakorn, Narin Sriratanaviriyakul, Sissades Tongsima, Anunchai Assawamakin

4. The complex world of flower
Sompid Samipak

5. Detection of contaminated bacteria in frozen minced pork using multiplex polymerase chain reaction technique
Narumol Thanananta, Theerachai Thanananta

6. Computational analysis of sugarcane ests for high-quality clusters and ssr mining
Piyarat Ponyared, Tawun Remsungnen, Ngamnij Arch-int, Wichai Neeratanaphan, Chutipong Akkasaeng, Napaporn Tantisuwichwong

7. Development of microsatellite markers for jatropha curcas l.
Yatavee Rattanamanee, Surin Peyachoknagul, Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul

8. Characterisation of endophytic actinomycetes isolated from wattle trees in thailand
Chakrit Bunyoo, Kannika Duangmal, Achara Nuntagij, Arinthip Thamchaipenet

9. Standardized karyotype and idiogram of thai s native cattle, bos indicus by convention staining, g-banding, c-banding and nor-banding techniques
Sitthisak Jantarat, Alongkoad Tanomtong, Wanpen Kakampuy, Sarawut Kaewsri, Khitsada Buranarom