1. ดีเอ็นเอไมโครอาเรย์และการเปรียบเทียบจีโนมของแบคทีเรีย
Kannika Duangmal

2. การกลายพันธุ์ของเกสรดอกบัวเป็นกลีบดอก
Narong Chomchalow, No Nopachai Chansilpa

3. The role of the suthasinobon complex in introgressive hybridization
Narong Chomchalow, No Nopachai Chansilpa

4. Plant regeneration from young shoot of nilegrass (acroceras macrum)
Anurug Poeaim, Sarun Sukhawat, Jantakarn Arananant, Pradit Pongtongkam

5. Investigation of blast disease resistant genes in thai local rice
Maytinee Kladmook, Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul

6. Genetic diversity in the blue swimming crab and mud crab populations of thailand- conclusion of the study results, benefits and utilizations
Panom Krachangpoj Sodsuk, Srirat Sodsuk, Ponlachart Pewnane

7. Cloning and nucleotide sequence analysis of xylose reductase (xr) gene from thermotolerant methylotrophic yeast ogataea siamensis n22
Kanya Kokaew, Nantana Srisuk, Savitree Limtong, Arinthip Thamchaipenet