1. Impact of land use on water quality at doi pui and tung jaw chiangmai
นิวัติ เรืองพานิช และ อนันตศักดิ์ ส่องพราย

2. Study on operation cost of bamboo exploitation
ประเทือง ธรรมนิตยกุล

3. Wild fauna of thung yai nare-suan
นริศ ภูมิภาคพันธ์ และ อุิทิศ กุฏอินทร์