1. Industrial forecasting
สัญญา ดวงไพศาล

2. การจัดพื้นที่สำนักงานจุดเริ่มต้นของงานที่มีประสิทธิภาพ
ณรงค์ โมขวิสุทธิ์ และ ยรรยง ศรีสม

3. การตัดเสาอาคารโดยการเสริมคานเหล็ก
วิทยา วิภาวิวัฒน์

4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

5. แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ธารี วารีสงัด