1. Safety levels with respect to human head exposure to electromegnatic waves from mobile redio
กมลเพชร อนันต์ศฤงมาร, มานิตย์ ทับทิมแดง และ เวช วิเวก

2. Study and development of static mixer for granulated plastics
วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม

3. การคิดเนื้องานสถาปัตยกรรมในงานก่อสร้าง
สิทธิโชค สุนทรโอภาส

4. การศึกษาการควบคุมคุณภาพการใช้เทคโนโลยีการสอน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กองบรรณาธิการ

5. การศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษานอกโรงเรียน
สุมาลี สังข์ศรี และ คณะ

6. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องระบบเฟืองท้ายรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ อดิศักดิ์ แก้วใส

7. เทคนิคการบ่มคอนกรีต...เรื่องสำคัญในงานก่อสร้าง
ดำิเนิน คงพาลา

8. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาอังพึงประสงค์...อยู่ตรงไหน
วิจิตร บุญยธโรกุล