1. A correlation study between entrance scores and learning achievement of mathematics study
เอิบศรี ตุษยะเดช

2. Development of ibm microcomputer hardware interfacing experimentation
จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

3. The factor of turning which effect to heat increase on work pieces
สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร

4. Traffic survey and transportation study in khonken area
ณรงค์ กุหลาบ และ คณะ

5. การคำนวณค่าเช่าซื้อ
ยรรยง ศรีสม

6. การประกันคุณภาพวิชาการบัณฑิตศึกษา
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

7. เทคโนโลยีการสอนทางไกล แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

8. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิจิตร บุญยธโรกุล

9. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงงาน
ชัยพร วงศ์พิศาล