1. Buckminsterfullerene อัญรูปใหม่ของคาร์บอน
นฤมล เครือองอาจนุกูล

2. การศึกษาการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอาชีพ การเรียนการสอนและเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, จิรานันท์ จิววัฒนารักษ์, ศิริวรรณ รุจิขจร, สุณี หล่อร่มไทร, ม.ร.ว.วัลย์วาณี สวัสดิ์วัฒน์, เสาวคนธ์ อุ่นยนต์ และ สุเทพย์ จันนนท์

3. จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
เพ็ญจา จิตจำรูญโชคชัย และ เรย์.จี.เคนนี

4. นักศึกษา สจพ. เค้นมันสมองยกระดับพัฒนาฝีมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ฟิตบทบาทคว้ารางวัลชนะเลิศ ของ สยช.
ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์

5. ระบบจัดเก็บสินค้าแบบการไหล flow storage system
ชัยพร วงศ์พิศาล

6. อินเตอร์เน็ตกับเห็ดวิทยา
ไพรินทร์ กปิลานนท์