1. Phased contruction management
วรรณวิทย์ แต้มทอง

2. การจัดระบบฐานข้อมูลน้ำเสียของประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม foxpro
เพ็ญจา จิตรจำรูญโชคชัย

3. การศึกษาเจตคติการใช้เทคโนโลยีการสอนของผู้สอนวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, ชัยยศ วิณิชวัฒนาวัติ, สมใจ อุ่ยกสิวัฒนา, นิคม ลนขุนทด, ดำเนิน ไชยแสน, พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร, ธวัชชัย ภัทรธนวดี

4. Artificial neural networ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

5. ความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพในการใช้ mass damper เพื่อการลดผลกระทบของแรงลมที่มีต่ออาคารสูง
ชีวลัค พงษ์บูรณะกิจ

6. เทคนิคการใช้น้ำยาลอกสี
ดำเนิน คงพาลา

7. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
อัจฉรา สังข์สุวรรณ