1. การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, นาตยา แก้วใน, ผะอบ พวงน้อย และ แสงดาว เทียมทัน

2. The exposure of radio and television of industrial engineering students on pollution information
พึงทิพย์ จารุวัฒน์

3. การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยิบซั่มในไซโล
พันคำ ศรีอุทัย

4. ที่นอนแม่เหล็กเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
ดำเนิน คงพาลา

5. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ร้อยแปดปัญหาวิจัย
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

6. สิ่งแวดล้อมของประเทศควรอยู่ในความรับผิดชอบของใคร
เพ็ญจา จิตรจำรูญโชคชัย