1. การทดลองใช้สไลด์ภาพผสมแบบ 1 จอ และ 2 จอ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความคงทนทางการเรียนและความชอบในวิชาถ่ายภาพ1
แสงดาว เทียมทัน

2. การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมแบบป้อนกลับ
สุขสันติ์ นุ่นงาม

3. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษา (เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย)
นาตยา แก้วใส และ ผะอบ พวงน้อย

4. เครื่องกรองไอเสียเครื่องยนต์เบนซิล
สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์

5. ที่นี่สำหรับสาย ข สาย ค
วรรณี ต.ตระกูล

6. น้ำท่วม...ไม่ใช่ฝนแล้งนะ...จะบอกให้
ผะอบ พวงน้อย

7. โปรแกรมตรวจสอบสถานะภาพสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จิรศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

8. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับขยะ 5 การฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
สมรัฐ เกิดสุวรรณ และ ยฺุทธนา มหัจฉริยวงศ์

9. หุ่นจำลองพลาสติก...สื่อรูปแบบใหม่ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผะอบ พวงน้อย

10. อธิการบดีคนใหม่กับนโยบายการบริหารงาน สร้างคนเพื่อสร้างเทคโนโลยี
บรรเลง ศรนิล