1. Statistics as a tool for business and industry
Gareth Clayton

2. กลยุทธในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ การประยุกต์ ศาสตร์ อย่างลงตัว
ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

3. การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ ด้วยอุปกรณ์ระบายคอนเดนเสทอย่างต่อเนื่อง
สมรัฐ เกิดสุวรรณ

4. โครงการเครือข่ายฯ… อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย
ชาตรี รัตนวงศ์

5. เทคนิคการทาแชลแลคให้ได้ผล
ดำเนิน คงพาลา

6. แนวคิดการหาประสิทธิภาพบทเรียน cai
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

7. A study of the optimum conditions for the burning municipal waste in a rotary kiln waste from industrial food company
Bundit Fungtammasan, Somrat Kerdsuwan

8. แผนการผลิตสำหรับกระบวนการผลิตแบบอนุกรม ที่มีการสูญเสียของผลผลิต
ยรรยง ศรีสม

9. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญส่ง สอนศรี

10. สภาพการปฏิบัติงานและความต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของช่างซ่อมบำรุงในสถานประกอบการ
ชาญชัย ทองประสิทธิ์