1. Design systematic
ผศ.ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร

2. Furnace analysis applied to aluminium melting furnaces a case study
ผศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร และปูมยศ วัลลิกุล

3. Performance test of solar air heaters for agricultural drying applications
รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

4. การเขียนตำราทางวิชาการ
รศ.ดร.พิำภพ สุนทรสมัย

5. การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

6. การใช้ค่าตาดหวังในการตัดสินใจ
จักรินทร์ ศุขหมอก

7. การติดต่อสื่อสารในองค์การ การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อัจฉรา สังข์สุวรรณ และพัทยา ยิ่งวัฒนา

8. การบริหารคุณภาพสมัยใหม่
ดร.ประนอม อุตกฤษฏ์

9. การบริหารงานบุคคล
อัจฉรา สังข์สุวรรณ

10. การพัฒนา ดาวเทียมไทย
รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์

11. การอาชีวศึกษาระบบ dual system ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ผศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์

12. ความพึงพอใจในการทำงานสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ผศ.ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์

13. งานวิจัยระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษาของไทย สรุปประเด็นข้อสำคัญ และข้อเสนอแนะ
รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์

14. แนวคิดเรื่องงานกิจการนักศึกษา
ดร.ธีรชุณห์ เมืองนาโพธิ์

15. ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2521 - 2525
เทวินทร์ จันทรศักดิ์ และปิยะชาติ โชคพิพัฒน์

16. ปัญหาการมอบหมายงาน
ผศ.ยรรยง ศรีสม

17. ภาวะการใช้พลังงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, จิตเกษม โยธีคณะ, ดัชนีย์ บูรณะศิริ และชลทิชา ชูชัยยะ

18. วงจรเลียนแบบอีพรอม
วิบูลย์ ชื่นแขก

19. เส้นรอบวงของวงรีและ elliptic number
ผศ.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง